• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

Sklep internetowy MySportShop.pl działający pod adresem www.mysportshop.pl prowadzony jest przez ALLTO SPORT Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000188870, NIP: 7822116844, REGON 639614285, BDO 000002824. ALLTO SPORT Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 50000,00 zł, opłacony w całości w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Dane adresowe/kontaktowe: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390; 61-441 Poznań.

 

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod domeną www.mysportshop.pl sprzedający towary znajdujące się w ofercie sklepu za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta)
 3. Konsument - osoba fizyczną, dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu Cywilnego)
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach sklepu internetowego My Sport Shop;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy ALLTO SPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390. 61-441 Poznań a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego www.mysportshop.pl;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – Dz.U.2020.0.227 t.j. - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 9. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub karty kredytowej.
 10. Kurier – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z magazynu na adres podany przez kupującego.
 • 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem mysportshop.pl.
  • . Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
  • Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
  • Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
  • Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • Wszystkie oferowane produkty w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie one zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Jedynie tzw. produkty „outletowe” mogą posiadać ewentualne wady i uszkodzenia wymienione w opisie tych produktów.
  • Część oferty sklepu, zwłaszcza produkty wielkogabarytowe są ze względów transportowych wysyłane w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu

 

 • 2. Składanie zamówień

 

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystanie ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 • Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
 1. Za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie mysportshop.pl przez 24 godziny na dobę
 2. Telefonicznie pod numerem: 61 8300737 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@mysportshop.pl
  • Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.
  • W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. W zamówieniu Kupujący wskazuje zamówione towary, określa sposób dostawy i płatności, podaje adres dostawy oraz opcjonalnie dane do faktury.
  • Po złożeni zamówienia Kupujący otrzymuje:
   • automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia w Sklepie wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożonego zamówienia poprzez serwis Sklepu internetowego)
   • w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację pocztą e-mail lub telefonicznie potwierdzającą przyjęcia Zamówienia do realizacji i zawarcia umowy sprzedaży towarów
  • Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego lub jego anulowanie jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze przekazany do wysłania. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
  • W związku z tym, że wszelkie dokumenty przesłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, kupujący w celu dokonania zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać nośnik z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików w formacie PDF.
  • Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF) potwierdzenia złożenia Zamówienia.

 

 • 3. Koszt dostawy
 • Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są zależne od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
 • Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • 4. Warunki płatności
 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  • Gotówka w siedzibie firmy
  • Gotówka do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem)
  • Przedpłata – przelew na rachunek bankowy wskazany na stronie sklepu internetowego mysportshop.pl (realizacja zamówienia po stwierdzeniu wpływu należności na konto)
  • Szybkie płatności on-line

 

 

 • 5. Realizacja Zamówienia
 • Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia
 • W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia
 • Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje tylko na terenie Polski
 • Przesyłki kurierskie dostarczane są w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy.
 • Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej od Sprzedawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organom kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133,poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych. Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna  z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej.
 • Akceptacja Klienta nie wyklucza prawa Sklepu Internetowego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo dostarczoną.
 • Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ALLTO SPORT SP. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390, 61-441 Poznań lub elektronicznie na adres mailowy sklepu. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następnego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji, Sklep Internetowy traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

 

 • 6. Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego
 • Kupujący w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesyłany Towar nie jest uszkodzony:
  • Jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Kupującego po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem kuriera protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym iż szkoda powstała podczas transportu.
  • Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w dokumentu przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
  • Po spisaniu protokołu szkody przesyłki należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem: sklep@mysportshop.pl
 • Klient może odmówić przyjęcie uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: sklep@mysportshop.pl
 • W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imię, nazwisko, numer telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sklepu Internetowego.

 

 • 7. Prawo odstąpienia od umowy
 • Kupujący mający status Konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych

u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta. Rezygnacja ta może dotyczyć całego zamówienia lub jego części.

 • Dla Kupującego będącego osoba fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą stosuję się od dnia 01.01.2021 roku postanowienia dotyczące konsumenta, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Dla zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie podpisanego oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu: sklep@mysportshop.pl. Oświadczenie należy wygenerować do pliku PDF za pomocą formularza znajdującego się na stronie Sklepu. W tym celu po zalogowaniu się na swoje konto należy przejść do zakładki Moje zamówienia, odszukać zamówienie do którego wykonywany będzie zwrot oraz wybrać opcję Zwrot towaru. Link do zakładki Moje zamówienia wraz z informacją na temat odstąpienia od umowy sprzedaży przesyłany jest także wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia drogą mailową.
 • W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.
 • Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Płatności, o których mowa w ust. 7.6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się z ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 7.1 Regulaminu. Wobec tych Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w § 7 ust. 7.1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z akcesoriami i kompletnym wyposażeniem wydanym przy sprzedaży tego towaru.

 

 • 8. Reklamacje z tytułu rękojmi

Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mysportshop.pl.

Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

 • Towary sprzedawane przez Sklep mysportshop.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru. Gwarancja ta określa sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości.
 • Gwarancja na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową na podstawie i zakresie odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawie o Prawach Konsumenta art. 43a i kolejne.
 • W przypadku gdy kupującym nie jest Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mysportshop.pl
 • Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 • 9. Gwarancja
 • W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta uprawnienia do tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.
 • Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji. Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może zwrócić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub pośrednio do Sklepu Internetowego.
 • Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie.

 

 • 10. Ochrona danych osobowych
 • Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 • Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji transakcji i obsługi Zamówienia
 • Rejestrując się w Sklepie Internetowym, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 • Dane osobowe w postaci danych adresowych są udostępniane firmie dokonującej doręczeń zakupionych towarów w sklepie.
 • Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.
 • Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jak również prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych.
 • Administratorem zbioru danych osobowych, w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest ALLTO SPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390, 61-441 Poznań. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 • 11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu
  • Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu
  • Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu Internetowego mysportshop.pl jest ALLTO SPOR Sp. z o.o.
  • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO").
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: danych@mysportshop.pl - ALLTO SPORT Sp. z o.o., ul.289 Czerwca 1956 r. nr 390, 61-441 Poznań
  • Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie
   • w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
   • w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
   • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
  • W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, mogą być wysyłane informacja handlowe dotyczącą towarów oferowanych przez Sklep, w tym ofert promocyjnych - podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
  • W celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw - podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
  • Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
  • Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
  • Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi - jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
  • Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.
  • Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

 

 • 12. Postanowienia końcowe
 • Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALLTO SPORT Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALLTIO SPORT Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ALLTO SPORT Sp. z o.o..
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich kupujących w wersji elektronicznej na stronie sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.