• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. 
Informacje wstępne

 • Opisana poniżej Polityka prywatności skierowana jest do klientów, konsumentów i innych korzystających ze sklepu internetowego firmy ALLTO SPORT Sp. z o.o. pod adresem MySportShop.pl
 • Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora w trakcie rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu lub dokonywania zakupów bez zakładania konta  
 • 2 Kto jest Administratorem danych osobowych

2.1 Administratorem danych osobowych jest ALLTO SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390, 61-441 Poznań, email: sklep@mysportshop.pl , tel. 61 8300763

NIP: 7822116844, REGON: 639614285

2.2 Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@amysportshop.pl


3. 
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe ? 


3.1 Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. zawarcia i realizację umowy kupna/sprzedaży, ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b RODO )- „wykonanie umowy”,
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania
  i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust 1 litera c RODO),
 3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( podstawa prawna- art. 6 ust.1 f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,
 4. wysyłanie informacji handlowych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit a RODO )

 4. Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

 

4.1 Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. czas trwania umowy,
 2. czas wykonywania obowiązków prawnych
 3. czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 4. czas, po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy,
 5. czas do momentu wycofania zgody.

 

 5. Komu udostępniamy dane osobowe

 

 5.1 Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać:

 1. podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 3. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
   i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


 6. Jak chronimy dane

 

 6.1 Administrator jest zobowiązany do ochrony Państwa danych  zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie www.MySportShop.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

 6.2 Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, odpowiednie i nienadmierne,
 4. dokładne i aktualne,
 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 7. bezpiecznie przechowywane,
 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  • Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.


7. 
Jakie mają Państwo Prawa?


7.1 Informujemy, iż respektujemy pełnie praw, które przysługują Państwu z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych na które zaliczają się:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
 3. prawo przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7.2 Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

7.3 Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

7.4 Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

 
8. Zmiana danych


8.1 W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.