PLN
EUR
USD
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: My Sport Shop
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna, której przepisy szczegółowe przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, POZ. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach sklepu internetowego My Sport Shop;
4. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.MySportShop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu  cywilnego, zawarta pomiędzy ALLTO SPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390. 61-066 Poznań a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.MySportShop.pl;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
II. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.MySportShop.pl.
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Dostępny pod adresem www.MySportShop sklep internetowy My Sport Shop prowadzony jest przez ALLTO SPORT Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem 13589/11/906.Spółka ALLTO SPORT posiada kapitał zakładowy w wysokości 50000 zł, opłacony w całości w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Dane adresowe/kontaktowe: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390; 61-441 Poznań.
2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszą z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies”
b) Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies”
c) Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies”
d) Opera w wersji 10 lub nowszej z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies”
2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ALTO SPORT Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.MySportShop.pl raz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zwarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1 Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie głównej Sklepu.
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4 ALLTO SPORT Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił  się innych zachowań, które zostaną uznane przez ALLTO SPORT Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ALLTO SPORT Sp. z o.o..
3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ALLTO SPORT Sp. z o.o.
3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7 Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,  np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internatowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ALLTO SPORT Sp. z o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania za Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.MySportShop.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3 W trakcie składania Zamówienia -  do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4 Po dodaniu przez klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.5 W celu wyłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi świadczenia woli zawarcia z ALLTO SPORT Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub istnieje możliwość odbioru osobistego bezpośrednio z naszego magazynu. Koszty dostawy zależne są od wagi i/lub wielkości produktu. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie produktu w zakładce „Koszty dostawy”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3 Termin realizacji dostawy od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.MySportShop.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
Utrwalenia, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenia Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
6.1 Ceny Towarów podawanych są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer rachunku bankowego 69 1750 1019 0000 0000 0099 0914
b) za zaliczeniem przy odbiorze towaru (pobranie)
c) gotówką w siedzibie firmy w Poznaniu

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy
7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenia na piśmie, terminie 10 dni i wysyłając je na adres ALLTO SPORT Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenia Towaru.
7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) umów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta do jego indywidualnych potrzeb;
7.4 W przypadku odstąpienia od zawartej umowy na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
ALLTO SPORT Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390, 61-441 Poznań
7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7.7 Sklep Internetowy dokona zwrotu należności maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1 ALTO SPORT Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres service@alltosport.pl.
ALLTO  SPORT Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dnia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3 ALLTO SPORT Sp. z o.o. jest importerem wszystkich produktów pod markę ALLRIGHT, PLIANT, FIRENZA, BREMSHEY i za te produkty ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedawanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej (jeśli karta gwarancyjna dołączona jest do sprzedanego towaru).
ALLTO SPORT oświadcza, że nie jest producentem i importerem produktów innych marek nie wymienionych powyżej. Za te produkty ponosi odpowiedzialność producent z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Deklaracja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1 Allto sport Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ALTO SPORT Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać na adres: ALLTO SPORT Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 390, 61-441 Poznań, mailowo pod adres: sklep@mysportshop.pl lub przy użyciu formularz kontaktowego.
9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5 ALLTO SPORT Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było możliwości, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALLTO SPORT Sp. z o.o. a Klientem,  który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALLTIO SPORT Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ALLTO SPORT Sp. z o.o..
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.